Điều khoản Dịch vụ

Trang web này được điều hành bởi Seva Ltd. Trong suốt trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” tham khảo Seva Ltd. Seva Ltd cung cấp trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, các công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người sử dụng, điều kiện khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, Conditions, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua một cái gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“điều khoản Dịch vụ”, “điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung và chính sách được tham chiếu ở đây có sẵn bằng siêu liên kết. Các điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, thương gia và/hoặc những người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản Dịch vụ trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản Dịch vụ này được coi là một đề nghị, chấp nhận được giới hạn rõ ràng trong các điều khoản Dịch vụ.

Bất kỳ tính năng mới hoặc công cụ nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể đánh giá phiên bản hiện tại của điều khoản Dịch vụ tại bất kỳ thời gian nào trên Trang này. Chúng tôi có quyền Cập Nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các điều khoản Dịch vụ bằng việc đăng các bản Cập Nhật và/hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này theo định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

MỤC 1-ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bằng việc đồng ý với các điều khoản Dịch vụ này, bạn đại diện cho rằng bạn ít nhất là tuổi của đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn, hoặc bạn là độ tuổi của đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng tôi sự chấp thuận của bạn để cho phép bất kỳ của bạn nhỏ DEP để sử dụng trang web này.

Bạn không thể sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép cũng như bạn, trong việc sử dụng dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong thẩm quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền).

Bạn không phải truyền tải bất kỳ sâu hoặc vi rút hoặc bất kỳ mã của một bản chất phá hoại.

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Dịch vụ của bạn.

PHẦN 2-ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai vì bất cứ lý do gì bất cứ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; Và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của kết nối mạng hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.

Bạn đồng ý không tái sản xuất, lặp lại, sao chép, bán, mua lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của dịch vụ, sử dụng dịch vụ, hoặc truy cập vào dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà thông qua đó dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này được bao gồm để thuận tiện chỉ và sẽ không giới hạn hoặc nếu không ảnh hưởng đến các điều khoản.

PHẦN 3-CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này là không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Các tài liệu trên trang web này được cung cấp cho thông tin tổng quát và không nên dựa theo hoặc sử dụng như là cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không có tư vấn chính, chính xác hơn, hoàn chỉnh hơn hoặc kịp thời hơn các nguồn thông tin. Bất kỳ sự phụ thuộc vào các tài liệu trên trang web này là nguy cơ của riêng bạn.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và được cung cấp chỉ để tham khảo của bạn. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để giám sát các thay đổi trên trang web của chúng tôi.

PHẦN 4-SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không thông báo.

Chúng tôi có quyền tại bất kỳ thời gian để sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung đó) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba đối với bất kỳ thay đổi, giá, tạm ngừng hoặc ngừng của dịch vụ.

Phần 5-sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến độc quyền thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có số lượng hạn chế và có thể trả lại hoặc trao đổi chỉ theo chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để hiển thị một cách chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ được chính xác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc thẩm quyền. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chấm dứt bất kỳ sản phẩm bất cứ lúc nào. Bất kỳ cung cấp cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này là void nơi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, Dịch vụ, thông tin, hoặc các tài liệu khác mua hoặc thu được bởi bạn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

PHẦN 6-ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ thứ tự nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng, và/hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một thanh toán và/hoặc địa chỉ vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với email và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp vào thời gian đặt hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm đơn đặt hàng mà, trong bản án duy nhất của chúng tôi, có vẻ như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp hiện tại, hoàn chỉnh và chính xác mua và thông tin tài khoản cho tất cả các giao dịch mua tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý để kịp thời cập nhật tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đánh giá chính sách trả lại của chúng tôi.

PHẦN 7-CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ điều khiển hoặc đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “như là” và “như sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện của bất kỳ loại nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn.

Bất kỳ việc sử dụng bởi bạn của các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web là hoàn toàn có nguy cơ của riêng bạn và quyết định và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận của các điều khoản mà trên đó các công cụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan (s).

Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp dịch vụ mới và/hoặc các tính năng thông qua trang web (bao gồm, việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các điều khoản Dịch vụ này.

PHẦN 8-LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn qua dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba mà không phải là chi nhánh với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh pháp nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, Dịch vụ, tài nguyên, nội dung, hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba. Vui lòng đánh giá cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, mối quan tâm, hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được hướng đến bên thứ ba.

PHẦN 9-NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC BÀI NỘP KHÁC

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số đệ trình cụ thể (ví dụ như cuộc thi mục) hoặc không có một yêu cầu từ chúng tôi bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề nghị, kế hoạch, hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, bằng thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung, ‘ ý kiến ‘), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện bất kỳ ý kiến mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) để duy trì bất kỳ ý kiến trong sự tự tin; (2) để trả tiền bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) để trả lời bất kỳ ý kiến.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung mà chúng tôi xác định theo ý kiến của chúng tôi là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm hoặc phản cảm hoặc vi phạm Điều khoản Dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư, cá tính hoặc quyền cá nhân hoặc độc quyền khác. Bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không chứa bôi nhọ hoặc nếu không trái pháp luật, tài liệu lạm dụng hoặc khiêu dâm, hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại khác có thể trong bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan. Bạn không thể sử dụng một địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một ai đó khác ngoài chính mình, hoặc nếu không gây hiểu lầm cho chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ ý kiến. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ ý kiến bạn thực hiện và độ chính xác của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và giả sử không có trách nhiệm đối với bất kỳ ý kiến được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

PHẦN 10-THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 11-LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong dịch vụ có lỗi in, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, đề xuất, phí vận chuyển sản phẩm, thời lượng giao hàng và tính khả dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu có bất kỳ thông tin nào trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan không đúng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi Đặt hàng của bạn).

Chúng tôi cam kết không có nghĩa vụ Cập Nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá cả, trừ khi luật pháp yêu cầu. Không có Cập Nhật được chỉ định hoặc làm mới ngày áp dụng trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan, nên được thực hiện để cho biết rằng tất cả các thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan đã được sửa đổi hoặc Cập Nhật.

MỤC 12-SỬ DỤNG BỊ CẤM

Ngoài các quy định cấm khác như đã nêu trong điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích trái pháp luật; (b) thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang, quy tắc, luật pháp, hoặc các giáo lễ địa phương; (d) vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, gây hại, phỉ báng, vu khống, mất uy tín, hăm dọa, hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, hoặc Khuyết tật; (f) gửi thông tin sai hoặc gây hiểu lầm; (g) để tải lên hoặc truyền virus hoặc bất kỳ loại mã độc hại sẽ hoặc có thể được sử dụng trong bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác, hoặc Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan để vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm.

PHẦN 13-TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc đảm nhận việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng theo thời gian chúng tôi có thể loại bỏ các dịch vụ trong khoảng thời gian vô hạn hoặc hủy bỏ các dịch vụ bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn rõ ràng đồng ý rằng việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, Dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ là (trừ khi được chúng tôi quy định rõ) là ‘ như là ‘ và ‘ như có sẵn ‘ cho việc sử dụng của bạn, mà không có bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện có thể bán, có chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, Seva Ltd, giám đốc của chúng tôi, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập, cung cấp, cung cấp dịch vụ hoặc giấy phép phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, yêu cầu bồi thường, hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, hoặc thiệt hại của bất kỳ loại, bao gồm, nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, mất doanh thu, mất tiền tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc bằng cách khác, phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào thu mua bằng cách sử dụng dịch vụ, hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do f việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) được đăng, truyền, hoặc có sẵn thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc luật pháp không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, trong các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý, trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật.

PHẦN 14-BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và tổ chức vô hại Seva Ltd và cha mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp giấy phép, Dịch vụ cung ứng, thầu phụ, cung cấp, nội trú và nhân viên, vô hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm điều khoản Dịch vụ này hoặc các tài liệu họ kết hợp bằng cách tham khảo hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

PHẦN 15-KHẢ NĂNG CẮT ĐỨT

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của các điều khoản Dịch vụ này đều được coi là bất hợp pháp, có hiệu lực hoặc không thể thi hành, việc cung cấp như vậy sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa cho phép của luật áp dụng, và phần không thể thực thi sẽ được xem là Các điều khoản Dịch vụ này, việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ khoản còn lại nào khác.

PHẦN 16-CHẤM DỨT

Các nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Các điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu trong bản án duy nhất của chúng tôi, bạn thất bại, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã thất bại, để tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của khoản Dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền do đến và bao gồm f chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của nó).

PHẦN 17-TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Sự thất bại của chúng tôi để thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến dịch vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng dịch vụ của bạn, thay thế bất kỳ thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất, cho dù là bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên các trước của điều khoản Dịch vụ).

Bất kỳ ambiguities trong việc giải thích các điều khoản Dịch vụ sẽ không được hiểu chống lại các bên soạn thảo.

PHẦN 18-LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ sẽ được quản lý và hiểu theo luật pháp của Hồng Kông.

PHẦN 19-THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể đánh giá phiên bản hiện tại của điều khoản Dịch vụ tại bất kỳ thời gian nào tại Trang này.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để Cập Nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các điều khoản Dịch vụ bằng việc đăng Cập Nhật và thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi theo định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào về điều khoản Dịch vụ này là chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 20-THÔNG TIN LIÊN LẠC

Các câu hỏi về điều khoản Dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi theo email: mail@seva.com.hk hoặc bằng thư đã đăng ký đến: Seva Ltd, Suite 2702, 27/F, omega Plaza, 32 Dundas Street, Mongkok, KLN, Hong Kong S. R